طراحی و ساخت تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی لاکتوز

طراحی و ساخت تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی لاکتوز

طراحی و ساخت واحد تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی لاکتوز با خلوص بالا از آب پنیر

تاریخ

04 تیر 1396

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های در دست اجرا