طراحی و ساخت تولید کنسانتره پروتئینی آب پنیر

طراحی و ساخت تولید کنسانتره پروتئینی آب پنیر

طراحی و ساخت واحد صنعتی تولید کنسانتره پروتئینی آب پنیر

تاریخ

04 تیر 1396

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های در دست اجرا