طراحی و ساخت یک نمونه مبدل سوخت گاز طبیعی به روش ریفرمینگ

طراحی و ساخت یک نمونه مبدل سوخت گاز طبیعی به روش ریفرمینگ

طراحی و ساخت یک نمونه مبدل سوخت گاز طبیعی به روش ریفرمینگ با بخار (SMR) به ظرفیت 1 Nm3/h هیدروژن و خالص سازی هیدروژن تولیدی جهت تامین خوراک پیل سوختی یک کیلو وات با میزان خلوص هیدروژن 99.999%

تاریخ

04 تیر 1396

مجموعه ها

پروژه ها, پروژه های در دست اجرا