شرکت در نمایشگاه بین‌المللی نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته